Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowejhttps://plastyk.bydgoszcz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-01-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak mapy serwisu

– linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci plików PDF oraz skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
  • materiały video/multimedialne nie zawierają audio deskrypcji

Wyłączenia:

  • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawiony są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (art. 3 ust. 2 pkt 5) ustawy o dostępności cyfrowej).

Nieustannie pracujemy nad zwiększeniem dostępności i użyteczności naszej strony internetowej.

Deklarację sporządzono 2021-03-31 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://plastyk.bydgoszcz.pl/ spełnia wymagania w 96.89 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Wrzesińską na adres poczty elektronicznej:  sekretariat@plastyk.bydgoszcz.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły, dzwoniąc pod numer telefonu: 52 322 17 12.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 2
85-066 Bydgoszcz
tel. 52 522 30 24 lub 52 322 17 12
e-mail: sekretariat@plastyk.bydgoszcz.pl

Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy mieści się w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Główne wejście znajduje się od strony ulicy Konarskiego. Prowadzą do niego schody (brak podjazdów dla niepełnosprawnych). Po prawej stronie od drzwi wejściowych znajduje się portiernia której pracownicy są delegowanymi do udzielania informacji.

Budynek posiada cztery kondygnacje, brak w nim windy. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze.

Szkoła nie posiada pochylni, platform, nie stosuje informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem znajduje się parking miejski na którym są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Na teren szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Internat przy Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy
ul. Chwytowo 16-18
85-223 Bydgoszcz
tel. 52 340 93 38, 52 373 15 23
e-mail: kierownik.internat@plastyk.bydgoszcz.pl

Internat przy Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy mieści się przy ulicy Chwytowo 16-18,  składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem. Główne wejście do placówki znajduje się w budynku tzw. administracyjnym, który posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, lecz nie posiada windy.  Przy wejściu znajduje się portiernia, której pracownicy zobowiązani są do udzielenia informacji. 

Budynek ten składa się z dwóch kondygnacji, łącznik znajduje się na pierwszym piętrze. 

Budynek mieszkalny składa się z pięciu kondygnacji, wyposażony jest w windę.  Wejście do budynku nie posiada podjazdu, lecz osoba poruszająca się na wózku może wjechać do budynku poprzez wejście do piwnicy ( zjazd) i stamtąd windą na każde piętro. Poruszanie się po budynku mieszkalnym jest usprawnione przez windę, korytarze nie posiadają dodatkowych utrudnień w postaci schodów, progów. 

W obydwu budynkach znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym na parterze, w budynku mieszkalnym na pierwszym piętrze. 

Internat nie posiada pochylni, platform, nie stosuje informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Na terenie internatu znajduje się parking lecz nie posiada on wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, takie miejsce znajduje się na parkingu miejskim przed budynkiem internatu. 

Na teren placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W obydwu budynkach brak jest oznaczeń w alfabecie Braille`a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących lub słabowidzących. 

W internacie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.