Nowe kryteria ocen zachowania

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

W CZASIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

Drodzy uczniowie, 

w związku z tym, że od marca 2020r. zmieniła się rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy, modyfikacji musiały ulec również kryteria oceny Waszego zachowania. Nauczanie zdalne spowodowało, że nie możemy brać pod uwagę statutowych zapisów dotyczących frekwencji, spóźnień, aktywności na lekcjach czy stroju. Z drugiej zaś strony wirtualne kontakty stawiają przed nami nowe wyzwania i wymagania dotyczące etykiety i zasad savoir vivre’u.

Zasady organizacji kształcenia w ZSP w czasie stanu epidemii w Polsce nakładają na uczniów obowiązek uczestniczenia w zajęciach zgodnie z planem lekcji   w sposób ustalony z nauczycielem. W związku z tym: 

 • uczniowie  muszą codziennie  logować się w dzienniku  elektronicznym Librus, zgodnie z planem lekcji, odczytywać osobiście  od  nauczycieli  wiadomości, wykonywać   zlecone im zadania,   uczestniczyć w zdalnych lekcjach;
 • w przypadku jakichkolwiek trudności technicznych związanych ze zdalnym nauczaniem uczeń ma obowiązek poinformować o tym szkołę w dowolny, lecz skuteczny sposób (np. telefon do wychowawcy klasy, list elektroniczny w dzienniku Librus, przekazanie informacji za pośrednictwem innego nauczyciela, kolegi z klasy lub ze szkoły); 

UWAGA: Nieusprawiedliwiony brak aktywności online może spowodować zagrożenie nieklasyfikacją, bo to uniemożliwi uczniowi realizację podstawy programowej. 

 • jeśli lekcja jest przeprowadzana w oparciu o dostarczone przez nauczyciela materiały, uczeń ma obowiązek wykonać zadania i udostępnić je nauczycielowi do weryfikacji w ustalony sposób i we wskazanym terminie;
 • każda nieobecność ucznia w sieci w czasie lekcji, na lekcjach online, nieodczytanie wiadomości   od nauczyciela w terminie powinno być usprawiedliwione u wychowawcy i bezpośrednio u nauczyciela danego przedmiotu tak, jak było to praktykowane przy usprawiedliwianiu nieobecności przed epidemią. 

Przypominamy, że  nadal obowiązują te same podstawowe  kryteria oceny zachowania zapisane w naszym wewnątrzszkolnym prawie, natomiast zmianie modyfikacji ulega ich wykładnia:

Statut ZSP w Bydgoszczy (tekst jednolity z ) 

Rozdział VI Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

§ 5. Zasady klasyfikowania i promowania

Punkty 7 i 8:

7. Ocena zachowania nie ma związku z ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych i nie wpływa na klasyfikację i promocję do klasy programowo wyższej. Ocena zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli uczących oddział klasowy oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły i uwzględnia w szczególności:

7.1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia szkoły artystycznej;

7.2. funkcjonowanie ucznia jako członka społeczności i reprezentanta ZSP, w tym postępowanie  zgodne z dobrem społeczności Szkoły i działania na jej rzecz, dbałość o honor i tradycje Szkoły oraz godne zachowanie ucznia w Szkole i poza nią.

7.3. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, dbałość o kulturę języka i wypowiedzi, okazywanie szacunku innym osobom;

7.4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

8. W przypadku ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, są one brane pod uwagę przy wystawianiu ocen zachowania.

Jak należy rozumieć kryterium 7.1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia szkoły artystycznej?

Przy ocenie stopnia wywiązywania się z obowiązków szkolnych będą brane pod uwagę poniższe punkty:

 • terminowość wykonywanych zadań;
 • uczestnictwo w meetach lub usprawiedliwianie braku obecności na tego rodzaju zajęciach;
 • uczciwe i rzetelne podejście do samokształcenia;
 • realizacja dodatkowych zadań bądź prac;
 • branie udziału w nieobowiązkowych zajęciach, konkursach bądź innych aktywnościach proponowanych przez ZSP.

Pamiętajcie – zdalne nauczanie musi być oparte na wzajemnym zaufaniu. Nie korzystajcie z gotowych nierekomendowanych przez nauczycieli  opracowań, które kuszą wyborem drogi na skróty. Nie kopiujcie rozwiązań, których nie jesteście autorami. Oczekujemy od    Was dojrzałego i odpowiedzialnego podejścia do własnej edukacji!

Jak   należy    rozumieć   kryterium 7.2.   funkcjonowanie   ucznia jako członka    społeczności i reprezentanta ZSP, w tym postępowanie  zgodne z dobrem społeczności Szkoły i działania na jej rzecz, dbałość o honor i tradycje Szkoły oraz godne zachowanie ucznia w Szkole i poza nią?

Przy ocenie stopnia wypełnienia tego kryterium będą brane pod uwagę poniższe punkty:

 • sposób funkcjonowania ucznia w przestrzeni wirtualnej Szkoły; 
 • uczciwość w relacjach z nauczycielami i uczniami z poszanowaniem praw autorskich;
 • dbanie o dobre imię ZSP w internecie;
 • podejmowanie rozmaitych inicjatyw na rzecz szkoły;
 • aktywność w szkolnym bądź klasowym samorządzie.

Pamiętajcie – nie należy nagrywać bądź publikować wytworów czyjejś pracy bez zgody autora – nauczyciele   wytwarzają materiały specjalnie dla Was, nie powinniście się więc dzielić nimi z osobami trzecimi lub zamieszczać je w sieci bez zgody nauczyciela; nie można podpisywać niewykonanej samodzielnie pracy własnym imieniem, nie można dopuszczać nieznanych osób do zajęć online. To, jak zachowujecie się w sieci, to, co publikujecie czy komentujecie, wystawia wizytówkę nie tylko Wam, ale też Szkole.

Jesteśmy zamknięci w domach, nadal jednak jesteśmy społecznością. Zachęcamy do tego, abyście aktywnie działali w samorządzie, współtworzyli system zdalnego nauczania tak, by stał się on przyjazny i dla uczniów, i nauczycieli. Warto pomyśleć nad jakąś ciekawą szkolną akcją – do dyspozycji macie przecież szkolną stronę internetową czy szkolny facebook.

Jak należy rozumieć kryteria 7.3. i 7.4.  respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, dbałość o kulturę języka i wypowiedzi, okazywanie szacunku innym osobom; dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób?

Przy ocenie stopnia wypełnienia tego kryterium będą brane pod uwagę poniższe punkty:

 • udzielanie pomocy i wsparcia kolegom;
 • reagowanie na wszelkie przejawy zła;
 • organizowanie grupowej pracy;
 • zachowanie netykiety;
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.     

Pamiętajcie – organizując grupowo pracę, można ją realizować efektywniej. Warto więc pomyśleć, jak możecie ze sobą współpracować, by sobie pomagać w nauce, zbieraniu informacji, tworzeniu notatek itp. Chwalcie się wychowawcom swoimi osiągnięciami na tym polu, chwalcie pracę swoich kolegów. Bądźcie otwarci na drugiego człowieka. Rozmawiajcie ze sobą po lekcjach, wspierajcie się, bo czas naszej izolacji może generować rozmaite problemy natury psychicznej. Reagujcie, jeśli dostrzeżecie, że ktoś  wymaga troski. Wasi wychowawcy, pani psycholog, pani pedagog są po to, by Was wspierać i Wam pomagać. 

Pamiętajcie też, że zasady netykiety wymagają, aby nie wysyłać pustych listów elektronicznych jedynie z załącznikami. Jeśli wysyłacie komuś teksty, warto poprawić literówki i zachować podstawowe wymogi poprawnej edycji. Jeśli zwracacie się do kogoś – stosujcie wielkie litery.