Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite EDU dla Szkół i Uczelni przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: 

1) zasady przyznania konta w usłudze G Suite EDU dla Szkół i Uczelni, 

2) zasady korzystania z konta w usłudze G Suite EDU dla Szkół i Uczelni przez uczniów, 

3) zakres i uprawnienia dyrektora, dotyczące kont w usłudze G Suite EDU dla Szkół i Uczelni, 

4) postanowienia końcowe. 

2. Usługa G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy, w ramach którego Google oferuje hostowane usługi poczty e-mail, kalendarza, czatu, dysku i innych działających w oparciu o tzw. chmurę. 

3. Administratorem danych osobowych jest Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

4. Użytkowanie przez uczniów konta w oparciu o rozwiązania G Suite dla Szkół i Uczelni wiąże się z akceptacją  “Warunków korzystania z usługi Google oraz Polityki prywatności Google”. 

§ 2 Zasady przyznania uczniowi konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni 

1. Każdy uczeń Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, począwszy od klasy pierwszej, otrzymuje na czas edukacji w szkole dostęp do konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni, które będzie utworzone w domenie plastyk.bydgoszcz.pl. 

2. Utworzenie konta jest niezbędne do realizacji wymagań z podstawy programowej. 

3. Utworzenie oraz użytkowanie konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez ucznia wiąże się z: 

1) wyrażeniem zgody jego rodziców (prawnych opiekunów) na założenie i używanie konta w usłudze G Suite EDU dla Szkół i Uczelni – załącznik nr 1, 

  2) akceptacją przez ucznia postanowień niniejszego regulaminu – załącznik nr 1. 

4. Nazwa użytkownika konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni tworzona jest zgodnie z następującym wzorem: imię.nazwisko@plastyk.bydgoszcz.pl 

5. Osoba zarządzająca kontami przekazuje uczniom szczegóły dotyczące pierwszego logowania oraz hasła startowe. 

§ 3 Zasady korzystania z usługi G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów 

1. Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni może być wykorzystywane przez ucznia jedynie w celach związanych z działalnością statutową Szkoły i w sytuacji, gdy występuje on jako uczeń Liceum Sztuk Plastycznych, Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych lub ZSP, w szczególności w celu: 

1) realizacji wymagań podstawy programowej, takich jak:

a) komunikacja za pomocą poczty elektronicznej dotycząca działalności artystycznej i edukacyjnej ucznia, 

b) realizacja projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin życia, która wymaga wymiany danych drogą elektroniczną; 

2) zakładania kont i logowania na portalach edukacyjnych rekomendowanych przez Szkołę, 

3) korzystania z usług elektronicznych służących pogłębianiu wiedzy i umiejętności w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

4) komunikacji z innymi uczniami i nauczycielami szkoły,

5) uczestniczenia w wideokonferencjach za pomocą aplikacji Google Meet.

2. Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni nie może być wykorzystywane w celach prywatnych, związanych z działalnością pozaszkolną .

3. Wysyłanie korespondencji z konta szkolnego należy uznawać za działanie użytkownika jako ucznia ZSP w związku z prowadzoną w Szkole działalnością edukacyjną, społeczną czy artystyczną.

4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawem autorskim i Statutem ZSP, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do: 

1) działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników (takich jak prawo do ochrony 

prywatności i wizerunku), 

2) nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji (spamu), 

3) nieużywania konta usługi do nielegalnego udostępniania plików, 

            4) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,

3. Dostęp do konta możliwy jest za pomocą: 

1) przeglądarki internetowej na stronie https://www.google.com/drive/ 

2) programów pocztowych do obsługi poczty elektronicznej. 

4. Przy pierwszym logowaniu do konta uczeń zobowiązany jest do zmiany hasła startowego. 

5. Z uwagi na bezpieczeństwo systemu oraz danych osobowych hasło musi być tajne, to znaczy znane wyłącznie użytkownikowi. W przypadku odtajnienia hasła należy je niezwłocznie zmienić na nowe w odpowiednich opcjach systemu. 

6. Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie. 

§ 4 Zakres i uprawnienia dyrektora dotyczące kont w usłudze G Suite EDU dla Szkół i Uczelni 

1. Z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony interesu i bezpieczeństwa ZSP dyrektor zastrzega sobie prawo kontroli i wglądu we wszystkie działania związane z użytkowaniem przez uczniów kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni. 

2. Kontrola odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności i ochrony danych. 

3. Dyrektor ma również prawo  kontroli przestrzegania zasad korzystania z kont określonych w niniejszym Regulaminie. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do: 

1) zmian postanowień niniejszego Regulaminu, 

2) usuwania kont uczniów, którzy przestają być uczniami szkoły w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia zajęć edukacyjnych, 

3) zablokowania kont uczniów w przypadkach wykorzystania ich w sposób niezgodny z prawem, z przeznaczeniem lub sprzeczny z szeroko rozumianym interesem ZSP, w szczególności może to dotyczyć: 

a) zachowań naruszających zasady wymienione w niniejszym Regulaminie, 

b) zachowań naruszających inne zasady i regulaminy użytkowania sieci komputerowych szkoły, 

c) naruszania ogólnie przyjętych zasad współistnienia użytkowników sieci Internet. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 27 marca 2020 roku.