Rekrutacja – aktualności

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego jest szkołą artystyczną, której organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dlatego nie prowadzimy rejestracji przez elektroniczny system rekrutacji zarządzany przez samorządy terytorialne

Nauka w szkole trwa 5 lat i daje wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz wykształcenie zawodowe – plastyczne.

W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych jest możliwość realizacji podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z historii sztuki oraz do wyboru języka angielskiego lub matematyki. Szkoła daje możliwość kształcenia się w następujących specjalizacjach:

 • projektowanie graficzne przygotowuje ucznia do pracy w dziedzinie grafiki użytkowej, w której łączy się tradycyjny warsztat z nowoczesną technologią komputerową. 
 • publikacje multimedialne to specjalizacja, która zapoznaje uczniów z właściwościami różnorodnych środowisk multimedialnych takich jak druk, animacja, film, dźwięk czy internet.
 • techniki druku artystycznego przygotowuje ucznia do pracy projektowej ze szczególnym naciskiem na realizację prac w tradycyjnych technikach graficznych: linorytu, wklęsłodruku, sitodruku i litografii.
 • aranżacja wnętrz przygotowuje ucznia do pracy w dziedzinie architektury wnętrz, w której łączy się tradycyjny warsztat z nowoczesną technologią komputerową.

Przy szkole funkcjonuje Internat, który zapewnia całodobową opiekę pedagogów, komfortowe warunki oraz pełne wyżywienie.Zastrzega się zmiany w harmonogramie, jeżeli zmianom ulegną podstawy prawne, dotyczące rekrutacji do liceum plastycznego, lub zostaną wprowadzone zmiany, uzależnione od sytuacji pandemicznej w kraju. 

Drzwi Otwarte: 19 marca 2022 r. i 21 maja 2022 r.

Już teraz istnieje możliwość konsultacji prac pod adresem: konsultacje@plastyk.bydgoszcz.pl


Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami:
20.04.2022 – 25.05.2022


Wymagane dokumenty:

wniosek podpisany przez prawnego opiekuna niepełnoletniego kandydatadwie fotografie z czytelnie wypisanym imieniem i nazwiskiem kandydata na odwrocie; 

wykaz ocen semestralnych z pierwszego półrocza klasy 8 szkoły podstawowej, w tym oceny z zachowania (wypis sporządzony przez wychowawcę kandydata lub wydruk komputerowy ocen semestralnych z dziennika elektronicznego podpisany przez wychowawcę kandydata);

zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy 8 szkoły podstawowej z pieczęcią szkoły, podpisane przez wychowawcę klasy;

zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  kształcenia w plastycznej szkole artystycznej (podaj lekarzowi podstawę prawną: Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2: Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej);

w przypadku osób, które pobierały naukę poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej – dokument stwierdzający ukończenie szkoły za granicą lub dokument wydany przez szkołę za granicą potwierdzający uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujący klasę lub etap edukacji, które uczeń ukończył bądź po zakończeniu rekrutacji ukończy;

w przypadku osób, które nie władają językiem polskim na tyle sprawnie, by podejść do egzaminu ustnego przeprowadzanego w tym języku – oświadczenie o tym fakcie.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do PLSP, uzupełniają dokumenty o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o uzyskanych wynikach na egzaminie po ósmej klasie.


Egzaminy wstępne:

 • praktyczny: 31.05.2022 – 1.06.2022
 • teoretyczny: 2.06.2022 – 3.06.2022

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do PLSP: 10.06.2022

Składanie pozostałych dokumentów bezpośrednio do sekretariatu PLSP przy ul. Konarskiego 2 w Bydgoszczy: 12.07.2022

 • zaświadczenie CKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (oryginał), 
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał).

Ogłoszenie listy przyjętych oraz nieprzyjętych kandydatów do klasy pierwszej PLSP: 15.07.2022

Spotkanie Dyrektora Szkoły z kandydatami oraz rodzicami: 25.06.2022


EGZAMIN WSTĘPNY składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej

 1. część praktyczna: 
 • składa się z trzech części i polega na wykonaniu przez kandydata trzech prac plastycznych: z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej;
 • z rysunku i malarstwa kandydat wykonuje martwą naturę, natomiast na kompozycję przestrzenną wykonuje zadanie z wyobraźni, 
 • kandydat musi przynieść niezbędne narzędzia plastyczne: blok techniczny A3, farby wodne (np. tempery, akryle), paleta, pędzle, pojemnik na wodę, miękkie ołówki, gumkę. Materiały na zadanie z kompozycji przestrzennej na płaszczyźnie: blok techniczny A3, nożyczki, klej, czarna kartka A3 lub 2 czarne kartki A4, czarne pisaki różnej grubości.
 • każda część egzaminu trwa 90 minut;

O kompozycji >>

 1. część teoretyczna:
 • egzamin ustny weryfikujący stopień opanowania przez kandydata zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla szkoły podstawowej.

Zagadnienia do egzaminu ustnego  >>Szkoła

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Wniosek o przyjęcie do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (.pdf) lub (plik .docx)
 3. Druk zaświadczenia lekarskiego

Internat

 1. Regulamin przyjęcia do internatu
 2. Wniosek o przyjęcie do internatu

Informacje dla cudzoziemców

 1. Informacje dla osób niebędących obywatelami polskimi


Możesz zdobyć więcej punktów w procesie rekrutacji, jeśli przystąpisz do organizowanych przez Szkołę konkursów w ramach projektu Leon Wyczółkowski inspiruje. Jednym z nich jest konkurs plastyczny, jego temat jest inspirowany twórczością Leona Wyczółkowskiego, drugim jest natomiast konkurs z wiedzy o twórczości i biografii naszego patrona. Laureaci tych konkursów otrzymają dodatkowe 50 punktów. Zdobycie nagród w konkursach nie zwalnia jednak z obowiązku zdania egzaminu wstępnego. 

W ramach cyklicznego projektu Leon Wyczółkowski inspiruje, któremu patronują Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Prezydent Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych organizuje co roku dwa konkursy dedykowane uczniom najstarszych klas szkoły podstawowej:

 1. Konkurs plastyczny, którego temat jest inspirowany twórczością Leona Wyczółkowskiego.
 2. Konkurs teoretyczny z historii sztuki sprawdzający wiedzę o twórczości i biografii tego artysty – patrona naszej Szkoły.

Prócz nagród rzeczowych laureaci uzyskają dodatkowe punkty dodane do punktacji rekrutacyjnej do naszej szkoły. Jedynym warunkiem jest zdanie przez nich egzaminów wstępnych, a dodatkowe punkty uplasują ich wyniki w czołówce kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.

Głównymi celami konkursów są:

 • popularyzowanie wiedzy o człowieku, którego twórczość stanowi dziedzictwo miasta Bydgoszczy, ale też całego województwa i regionu;
 • zainteresowanie uczniów twórczością Leona Wyczółkowskiego, którego oryginalne prace można obejrzeć w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy;
 • zwrócenie uwagi na różnorodność rozwiązań technicznych prac artysty;
 • zachęcenie do aktywności twórczej uczniów z regionu, którzy są uzdolnieni plastycznie oraz interesują się wiedzą na temat kultury i historii sztuki, i wskazanie im możliwych dróg rozwoju;
 • wykorzystanie zasobów województwa kujawsko-pomorskiego do twórczych poszukiwań młodzieży, w tym zbiorów muzealnych.

Regulamin wojewódzkiego konkursu plastycznego Nad brzegiem rzeki

Pobierz regulamin >>

Regulamin konkursu wiedzy o Leonie Wyczółkowskim

Pobierz regulamin >>


Grafiki z projektu PASJOnaci do zakładki REKRUTACJA, przygotowali: Joanna Lisiecka, Martyna Sokołowska, Michalina Konop, Julia Fehlau, Monika Lewandowska, Katarzyna Kompanowska, Suzan Rakocy, Anna Smykowska, Klaudia Rybicka, Kinga Klajbor, Julia Linowska, Zuzanna Olszewska, Oliwia, Jagódka, Magdalena Wełna, Natalia Masłowska, Tymoteusz Chlebowski, Katarzyna Kamińska, Hanna Lijewska, Michalina Klaczyńska, Dominika Baturo, Piotr Olszewski, Zuzanna Biegniewska.