Zasady bezpieczeństwa – matura, dyplom

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE MATURY I EGZAMINU DYPLOMOWEGO 2020 W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE


Niniejszy dokument został opracowany na podstawie Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 roku egzaminu maturalnego i zawodowego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego 


WYTYCZNE OGÓLNE

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Ze zdającym na teren szkoły nie może wejść żadna osoba towarzysząca.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły żadnych rzeczy, które musiałyby być zdeponowane na terenie szkoły przed wejściem zdającego do sali egzaminacyjnej,  w tym książek, telefonów komórkowych, innych urządzeń IT, maskotek, żywności, pieniędzy, kart kredytowych bądź innych wartościowych przedmiotów.  (jeżeli zdający przystępują do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia, mogą zostawić produkty żywnościowe w wyznaczonym miejscu w salach 4a i 4b)
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. 
 7. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w salach 4a i 4b w przerwie między egzaminami. 
 10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia we wskazanym do tego miejscu.
 11. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący Zespołu Nadzorującego lub członek Zespołu Nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 12. Każde wyjście do toalety przed i po egzaminie zdający  zgłasza nauczycielowi dyżurującemu na korytarzu, który dba o to, by w toalecie przebywała tylko jedna osoba. 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 
 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu dyplomowego. 
 4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 
 • wychodzi do toalety 
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić  przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. 
 3. Zdający musi do 29 maja 2020r. zgłosić dyrektorowi szkoły, że z przyczyn zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa.  
 4. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 5. W przypadku egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, sztalugi, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz  poinformować  zdających  o  konieczności  korzystania  z  niego  przed   skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 6. Zdający   pozostawia  swoje podstawowe rzeczy  osobiste  (kurtkę, torbę, plecak)  w szatni.  Nie  wchodzi z nimi na teren szkoły.
 7. Zdający powinien poinformować dyrektora szkoły, że choruje na alergię lub na inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego   muszą   posiadać   taką   wiedzę,   aby   nie   interpretować  takich  objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
 8. W  każdej  sytuacji  należy  przestrzegać  higieny  kaszlu  i  oddychania:  podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

EGZAMIN MATURALNY

 1. W celu uniknięcia  tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną:
 • na egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki, j. angielskiego na poziomie podstawowym, j. angielskiego i historii sztuki na poziomie rozszerzonym uczniowie przychodzą według poniższego harmonogramu:
EgzaminDataKlasaGodzina 
J.polski8 czerwcaIVa
IVb
VI OSSP
8.30
8.45
9.00
Matematyka9 czerwcaIVa
IVb
VI OSSP
8.30
8.45
9.00
J. angielski pp10 czerwca IVa
IVb
VI OSSP
8.30
8.45
9.00
J. angielski pr10 czerwcaIVa
IVb
VI OSSP
13.30
13.45
14.00
historia sztuki19 czerwca IVa
IVb
VI OSSP
13.30
13.45
14.00
 • Na pozostałe egzaminy uczniowie powinni stawić się 20 minut przed planowanym rozpoczęciem.
 • Uczniowie do szkoły będą wpuszczani pojedynczo, po zostawieniu rzeczy osobistych i dezynfekcji rąk będą kierowani bezpośrednio do sali egzaminacyjnej. 
 1. Po egzaminie uczniowie bez zbędnej zwłoki opuszczają szkołę. Jeśli wielu uczniów w danej sali ukończy egzamin w tym samym czasie, o możliwości wyjścia z sali decyduje Przewodniczący Zespołu Nadzorującego.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 
 3. Nauczyciel   dyżurujący   na   korytarzu   dopilnowuje,   aby   uczniowie   opuszczali  szkołę  z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Uczniowie muszą dostosować się do jego poleceń.
 4. UWAGA! Zakazane jest gromadzenie się przed egzaminem lub po nim!
 5. Zdający  potwierdzają  swoją  obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie i korzystając z własnego długopisu. 

EGZAMIN DYPLOMOWY

 1. Uczniowie stawiają się w szkole na 10 minut przed czasem wyznaczonym na egzamin. Godziny egzaminu zostały podane indywidualnie dla każdego ucznia w Harmonogramie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego 2020
 2. Uczeń  przygotowujący  się  do  egzaminu  w  części  teoretycznej  losuje  pytanie  w  sali  10 i przygotowuje się do odpowiedzi w obecności nauczyciela nadzorującego. Egzamin teoretyczny odbywa się w sali 9. Po zakończeniu części teoretycznej uczeń przechodzi do sali 21, przygotowuje prace do prezentacji i oczekuje na wezwanie na egzamin praktyczny, który odbywa  się  w  auli.  Po  wejściu  do  auli  uczeń  rozstawia   prace   na   sztalugach   i   staje w wyznaczonym miejscu. Po zakończeniu egzaminu udaje się do wyjścia z auli przez salę malarską nr 17 i opuszcza budynek szkoły podpisując listę wyjścia.
 3. O wynikach egzaminu dyplomowego uczniowie zostaną poinformowani za pomocą dziennika elektronicznego w dniu egzaminu.