EGZAMIN WSTĘPNY 2020

29 i 30 czerwca 2020 odbędą się egzaminy wstępne z rysunku, malarstwa i kompozycji. Poniżej znajduje się link do listy z nazwiskami kandydatów, przydziałami sal i godziną egzaminu. Prosimy o zapoznanie.

TERMINARZ EGZAMINU WSTĘPNEGO szczegóły>>


Drodzy Kandydaci! Przypominamy!

Na egzamin praktyczny powinniście mieć ze sobą:

 • przybory plastyczne: blok techniczny A3, farby wodne (np. tempery, akryle), paleta, pędzle, pojemnik na wodę, miękkie ołówki, gumkę. Materiały na zadanie z kompozycji przestrzennej na płaszczyźnie: blok techniczny A3, nożyczki, klej, czarna kartka A3 lub 2 czarne kartki A4, czarne pisaki różnej grubości, 
 • swój długopis,
 • aktualną legitymację szkolną. 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w procesie rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych nie będzie przeprowadzany egzamin ustny (teoretyczny).

Mając na uwadze, zachowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny, związanych z wprowadzonym stanem pandemii przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi ustalonymi przez GIS oraz Ministerstwo Zdrowia między innymi o konieczności zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 metra) między poszczególnymi osobami, konieczności zdezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły (płyn będzie zabezpieczony przez szkołę oraz obowiązku noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczek.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EGZAMINU WSTĘPNEGO 2020 W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE


WYTYCZNE OGÓLNE

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Kandydat, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Z kandydatem na teren szkoły nie może wejść żadna osoba towarzysząca.
 5. Kandydaci nie powinni wnosić na teren szkoły żadnych rzeczy, które musiałyby być zdeponowane na terenie szkoły przed wejściem kandydata do sali egzaminacyjnej,  w tym książek, telefonów komórkowych, innych urządzeń IT, maskotek, żywności, pieniędzy, kart kredytowych bądź innych wartościowych przedmiotów. 
 6. Na egzaminie każdy kandydat korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, rysunkowych, malarskich, plastycznych itd. 
 7. Kandydaci nie mogą pożyczać przyborów od innych kandydatów.
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 9. Jeżeli kandydat lub członek komisji przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie zapewnione odizolowanie kandydata lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 10. Każde wyjście do toalety przed i po egzaminie kandydat zgłasza członkowi komisji, aby w toalecie przebywała tylko jedna osoba. 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, kandydaci zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 
 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez kandydatów.
 1. Zarówno kandydaci, jak i członkowie komisji – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Kandydaci, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić  przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Należy zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej w sekretariacie szkoły.
 3. Kandydaci nie przemieszczają się poza salą egzaminacyjną w trakcie przerw.
 4. Zdający powinien poinformować dyrektora szkoły, że choruje na alergię lub na inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie komisji muszą posiadać taką wiedzę,   aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
 5. W  każdej  sytuacji  należy  przestrzegać  higieny  kaszlu  i  oddychania:  podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

Po egzaminie uczniowie bez zbędnej zwłoki opuszczają szkołę. Jeśli wielu uczniów w danej sali ukończy egzamin w tym samym czasie, o możliwości wyjścia z sali decyduje nauczyciel.

Nauczyciel   dyżurujący   na   korytarzu   dopilnowuje,   aby   uczniowie   opuszczali  szkołę z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Uczniowie muszą dostosować się do jego poleceń.

UWAGA! Zakazane jest gromadzenie się przed egzaminem lub po nim!

Kandydaci  potwierdzają  swoją  obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie i korzystając z własnego długopisu. 

Uczniowie stawiają się w szkole na 10 minut przed czasem wyznaczonym na egzamin. Godziny egzaminu zostały podane powyżej w Terminarzu egzaminu wstępnego


Prosimy również o przybycie na egzamin na 10 minut przed wskazaną na stronie internetowej szkoły godzinie i nie gromadzenie się przed budynkiem szkoły przed i po zakończeniu egzaminu. Wszyscy zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo!