JESZCZE POLSKA

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół plastycznych z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

Organizatorzy:
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
• Centrum Edukacji Artystycznej oraz
• Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie.

ADRESAT:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas najstarszych (w szczególności dyplomowych) Liceum Plastycznego. Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz Policealnych Szkół Plastycznych – publicznych i niepublicznych.

CELE KONKURSU:
Uczczenie 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.
Upamiętnienie wydarzeń z listopada 1918 r.
Rozwijanie uczuć patriotycznych wśród młodzieży szkół plastycznych.
Propagowanie i utrwalanie wiedzy na temat historii Polski, ze szczególnym
uwzględnieniem okresu niewoli oraz czasów odzyskania niepodległości.
Promowanie szkół plastycznych.
Promowanie najzdolniejszych uczniów szkół plastycznych w Polsce.

PRZESŁANIE:
Drodzy Dyrektorzy szkól plastycznych, Nauczyciele i Uczniowie.
W listopadzie 2018 roku obchodzić będziemy setną rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. Z tej okazji Sejm uchwalił ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości (z 7 kwietnia 2017 r.). Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Podczas jego obchodów czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo.
Pragniemy, aby również polskie szkolnictwo artystyczne włączyło się obchody rocznicy. Dla szkół artystycznych ogłaszamy zatem konkurs tematyczny związany z niepodległością Polski. Aby wykonane prace miały odpowiednią wartość merytoryczną i artystyczną, konkurs jest ogłoszony z ponad rocznym wyprzedzeniem. Przygotowane na konkurs prace mogą być jednocześnie elementami pracy dyplomowej uczniów klas najstarszych, lub tematami prac towarzyszących dyplomowi (z rysunku, malarstwa lub rzeźby). Dlatego warto, aby szkoły uwzględniły tematykę Odzyskania Niepodległości w ogłaszanych jesienią 2017/18 roku tematach prac dyplomowych oraz tematach prac z rysunku, malarstwa i rzeźby, realizowanych w 2017/18 r.

ZAŁOŻENIA KONKURSU
Konkurs ma charakter dwuetapowy i ogłaszany jest w czterech kategoriach, wiążących się z dziedzinami sztuki i nauczanymi w szkołach specjalnościami. Ma on charakter tematyczny, ale podejście do tematu może być zarówno mimetyczne (realistyczne), jak i metaforyczne. Konkurs obejmuje następujące dziedziny:
1. Kategoria – rysunek
W tej kategorii uczniowie mogą wykonać jedną z dwóch wymienionych form
• « Komiks, w którym poszczególne karty nie przekraczają formatu A4. *J» Rysunek w dowolnej technice w formacie B l.
2. Kategoria – grafika
W tej kategorii uczniowie mogą wykonać jedną z dwóch wymienionych form
• Cykl 3 plakatów w formacie B1
• Cykl 3 prac w technikach grafiki warsztatowej, w formatach nic większych niż powierzchnia A3
3. Kategoria – rzeźba
W tej kategorii uczniowie mogą wykonać jedna z dwóch wymienionych form.
• Mała forma rzeźbiarska (medal lub cykl medali). «J* Rzeźbiarski portret wybitnej postaci historycznej z tego okresu (głowa z ramionami lub popiersie).
4. Kategoria – malarstwo
W tej kategorii uczniowie mogą wykonać jedną z dwóch wymienionych prac:
• Prace w szeroko rozumianych technikach malarskich (w tym także tkaninie artystycznej, technikach łączonych) w formacie nie przekraczającym przekątnej 2 metrów.
• Projekt muralu wraz z opisem technologicznym wykonania, w formacie dla projektu nie przekraczającym przekątnej 2 metrów.
5. Kategoria – multimedia
W tej kategorii uczniowie mogą wykonać jedną z prac:
• Film animowany o czasie projekcji powyżej l minuty i 30 sekund, ale nie przekraczającym 2 minut i 30 sekund.
• Obraz audiowizualny (film lub wideo-art) o czasie minimalnym 3 minut, ale nie więcej niż 5 minut.

I. ETAP SZKOLNY
Na tym etapie szkoły dokonują wstępnej selekcji prac. Każda szkoła / zespól szkól może wysiać nie więcej niż po l pracy (cyklu prac. jeśli autor podejmuje temat związany z cyklem) z każdej kategorii. Szkoły mogą wysłać prace z zakresu jednej, dwóch, trzech lub czterech kategorii. Przed ogłoszeniem tematów należy uczniów zapoznać ze wspomnianą powyżej Ustawą o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Dodatkowe informacje znaleźć też. można na stronie internetowej MKiDN: www.niepodlegla.gov.pl. Warto też we współpracy z nauczycielami historii przygotować uczniów merytorycznie do podjęcia trudnego zadania. Prace powinna oceniać komisja powołana przez dyrektora szkoły. Wśród jej członków powinna być przynajmniej jedna osoba, która oceni prace pod względem merytorycznym (zgodność z założeniami Ustawy, zgodność historyczna).
Prace muszą być podpisane w następujący sposób:
• Imię i nazwisko ucznia
• Wiek ucznia
• Szkoła – pełna nazwa:
• typ
• adres
Nazwisko nauczyciela (nauczycieli) kierujących pracą uczniów. Kategoria.
Prace należy przesiać na koszt własny szkoły biorącej udział w konkursie od dnia 4 września najpóźniej do dnia 10 września 2018 roku na adres:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych imienia Wojciecha Gersona w Warszawie, ul. Smocza 6, 01-009 Warszawa
Do każdej z przesłanych prac (cyklu prac) należy obligatoryjnie dołączyć zgodę na wzięcie udziału w konkursie, publikowanie i eksponowanie prac (formularz jest załącznikiem regulaminu).

II. ETAP OGÓLNOPOLSKI
Organizatorzy powołują jury konkursowe. W skład jury wchodzą profesorowie wyższych szkół plastycznych w Polsce oraz historycy. Jury wyłania laureatów konkursu (Grand Prix oraz I-III miejsca w każdej z wymienionych kategorii). Jednocześnie Jury dokona kwalifikacji prac na wystawę. Ogłoszenie wyników II etapu konkursu nastąpi do dnia 10 października 2018 roku (do szkół, które biorą udział w konkursie przesłane zostaną pisma, wyniki zamieszczone też zostaną na stronie internetowej Centrum Hdukacji Artystycznej oraz ZPSP w Warszawie.
Prace konkursowe zostaną poddane ocenie jury wg następujących kryteriów:
• zgodność z tematem konkursu.
• merytoryczność,
• oryginalność, pomysłowość oraz nowatorstwo pracy.
• sprawność techniczna i estetyka wykonania.
Uroczystość rozdania nagród oraz wernisaż wystawy odbędzie się w listopadzie 2018 roku (szczegółowa informacja o wielkości i formie nagród oraz miejscu wystawy zostanie do szkół przesłana w terminie późniejszym). Na uroczystość zaproszeni będą wszyscy dyrektorzy szkół plastycznych w Polsce, laureaci konkursu i ich nauczyciele.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
Wszelkiego rodzaju informacji szczegółowych udzielać będzie współorganizator- ZPSP w Warszawie. Zapytania prosimy kierować a na adres mailowy: zpsp.rocznica@gmail.com. Na Państwa pytania telefoniczne odpowiedzą także kierownicy sekcji: Ryszard Bojarski i Jerzy Mierzwiak – tel. 22 838 32 41
Do regulaminu załącza się: Kartę zgłoszeniową oraz Załącznik do karty zgłoszeniowej.

Warszawa, 11 września 2017 r.