Nabór do pracy

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko: REFERENT DS. EKONOMICZNYCH

Miejsce pracy:

Internat przy Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

Adres jednostki:

ul. Chwytowo 16-18, 85-223 Bydgoszcz

Termin składania dokumentów:

2021-12-09 14:00

Wymiar i warunki zatrudnienia:

1/2 etatu, umowa o pracę na czas określony (zastępstwo)

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,  wykształcenie minimum zawodowe ekonomiczne, , pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność.

Wymagania dodatkowe:

mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości jednostki budżetowej (najlepiej w szkole), komunikatywność, sumienność, dokładność, uczciwość.

Zakres czynności obejmuje m. in.:

 1. Księgowanie dokumentów w księdze Dziennik Główna dla szkoły.
 2. Uzgadnianie sald na koniec każdego miesiąca dla szkoły.
 3. Prowadzenie obrotów i sald za dany miesiąc dla szkoły.
 4. Przygotowanie i obsługa wynagrodzeń dla szkoły w programie finansowo-księgowym System-1.
 5. Przygotowanie i obsługa deklaracji dla ZUS w programie Płatnik dla szkoły.
 6. Obliczanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich.
 7. Prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych na kartach zasiłkowych szkoły.
 8. Wypełnianie rocznych deklaracji podatkowych.
 9. Wypełnianie zaświadczeń o zarobkach pracowników.
 10. Przygotowywanie sprawozdań np. GUS.
 11. Wprowadzanie danych do SIO.
 12. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, opisy sprzętu i wyposażenia, spisy inwentarza, komisja likwidacyjna.

Wymagane dokumenty:

CV,  list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg zatrudnienia, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie kandydata o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko referent ds. administracyjnych” do dnia 09.12.2021 r do godz. 14°° w sekretariacie Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy ul. Konarskiego 2. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 °° do 14 °°.   

Dodatkowa informacja:

Wybrani kandydaci zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych na wyżej wymienione stanowisko zostaną komisyjnie zniszczone.