Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy reprezentuje
wszystkich rodziców i uczniów naszej szkoły.

Wnioskujemy do rodziców naszych uczniów o dobrowolne wpłaty składek na Radę Rodziców
w wysokości 40 zł miesięcznie na każde dziecko uczące się w naszej szkole. Wpłaty są dobrowolne,
lecz jednocześnie bardzo potrzebne do sfinansowania wielu wydatków ponoszonych na rzecz
uczniów szkoły artystycznej.

Wpłat można dokonywać tylko i wyłącznie na konto bankowe Rady Rodziców prowadzone w banku PKO o numerze: 13 1020 1462 0000 7402 0018 6742.

Drodzy rodzice!

Dzięki Waszym wpłatom możemy współfinansować wiele interesujących wydarzeń dla naszej młodzieży, m.in.:

  • wycieczki szkolne, plenery malarskie, warsztaty artystyczne, wystawy, konkursy wewnątrzszkolne,
  • możliwość udziału dzieci w konkursach pozaszkolnych, regionalnych i ogólnopolskich,
  • staramy się doposażać szkołę i jej pracownie w ponadstandardowe środki, dzięki czemu młodzież uczy się w szkole na „6”,
  • współpracujemy z Samorządem Uczniowskim i reagujemy na bezpośrednie potrzeby uczniów oraz ich pomysły,
  • doposażamy zbiory biblioteki szkolnej,
  • nagrody książkowe dla uczniów,
  • finansujemy pakiet Adobe dla wszystkich uczniów.

Rada Rodziców jest aktywnie działającym organem szkoły, współtworzącym środowisko szkolne
oraz działającym na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania.

Wszelkie zapytania, wnioski, pomysły, chęć współpracy prosimy zgłaszać mailowo na adres Rady
Rodziców: rada.rodzicow@plastyk.bydgoszcz.pl.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin rady rodziców

Wniosek o dofinansowanie